INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

 

Revista Historia Urbana promovează publicarea de articole, studii şi note bibliografice axate pe subiecte de istoria oraşelor. Comitetul de redacţie are dreptul de a respinge materialele lipsite de valoare ştiinţifică şi poate să ceară autorilor revizuirea textelor pentru a corespunde exigenţelor profesionale specifice revistei. Redacţia respinge articolele sau studiile care nu sunt originale, au mai fost publicate sau sunt în curs de publicare în alte reviste sau cărţi. Manuscrisele şi CD-urile predate la redacţie nu se restituie autorilor.


Textul

Manuscrisele vor fi predate redacţiei atât imprimate, cât şi pe suport informatic, în fişiere *.doc sau *.rtf. În ambele variante textele trebuie să coincidă în totalitate.
Textele manuscriselor vor fi redactate cu programul Word / Microsoft Office (sau în alte programe care salvează fişiere compatibile cu Word), cu fonturi Times New Roman (excepţie caracterele speciale – chirilice, greceşti etc.), de mărime 12, la un rând şi jumătate, cu paragrafele de 1 cm. Notele vor fi dispuse la subsolul paginii (footnote), mărimea fonturilor fiind de 10. Se vor păstra pe fiecare pagină margini de cca. 3 cm, pentru corecturi. Pentru ghidaj, vă rugăm folosiți fișierul șablon de mai jos. 

Redacţia recomandă traducerea integrală a manuscriselor în limba engleză sau într‑o limbă de circulaţie internaţională. În cazuri particulare, în funcţie de specificul subiectului şi conţinutului, dar şi din alte considerente obiective, redacţia va opta pentru publicarea unor studii şi articole în limba română.


Rezumatul, cuvintele cheie şi referinţele despre autori

Indiferent de limba în care sunt redactate, manuscrisele vor fi însoţite de un rezumat în limba engleză. Tot în limba engleză se vor traduce titlul lucrării, 5-10 cuvinte cheie referitoare la subiectul lucrării şi referinţe despre autor (titlul ştiinţific, funcţia, profesia, instituţia unde activează, localitatea, telefonul şi emailul de serviciu). Rezumatul poate varia ca întindere, de la 150–300 de cuvinte (o jumătate de pagină), în cazul articolelor de până la 20 pagini, şi până la 2000 de cuvinte în cazul articolelor ample şi publicate în alte limbi, excepţie făcând engleza.


Sistemul critic

Sistemul de note utilizat de Historia Urbana este cel occidental, fapt pentru care vă recomandăm să utilizaţi
MANUALUL DE STILURI CHICAGO.
Se vor respecta abrevierile folosite în revista Historia Urbana, scrise cursiv, sau se vor propune, dacă este cazul, abrevieri noi.
Orice referinţă bibliografică, din text sau de la sistemul critic, care nu este în limbile română, engleză, franceză sau germană, va fi urmată, între paranteze drepte, de traducerea în limba în care este redactat articolul (română sau o limbă de circulaţie internaţională). Referinţele redactate cu caractere slave (din rusă, bulgară) vor fi transliterate după normele utilizate de Academia Română.
Abrevierile care desemnează termeni specifici unui anumit domeniu (din jargonul profesional) şi care nu sunt de uz general vor fi însoţite – doar la prima menţionare în text, în cazul în care există mai multe menţiuni ale respectivului termen – de explicarea lor, cuprinsă între paranteze rotunde. De exemplu: „PUG (plan urbanistic general)”.


Ilustraţia

Componentele grafice (tabele, imagini, planşe, hărţi, schiţe etc.) trebuie să fie de cea mai bună calitate. Ele vor fi anexate sub formă de fotografii, fotocopii („Xerox”), printuri (pe imprimantă laser) sau schiţe de mână. Se acceptă şi materiale scanate, alb-negru, la o rezoluţie minimă de 360 dpi, în format JPG.
Dimensiunile materialelor grafice nu vor depăşi dimensiunile oglinzii paginii de revistă (190×130 mm). Rugăm atenţie la calitatea ilustraţiilor!
Toate materialele grafice vor conţine, pe verso sau pe margine, referinţe de identificare şi numere de  ordine (Fig. 1, Il. 1, Planşa 1 etc.), a căror corespondenţă se va regăsi în text şi la lista ilustraţiilor.
Manuscrisele însoţite de materiale grafice vor cuprinde, sub forma unei Liste a ilustraţiilor, anexată la sfârşitul textului, referinţe despre dispunerea şi succesiunea acestora în text (sau la sfârşitul textului), precum şi legende sau indicaţii despre ceea ce reprezintă respectivele ilustraţii.


Șablon Word

Pentru pregătirea editorială a manuscrisului, redacția vă pune la dispoziției un șablon în Word.