NORMELE DE ETICĂ EDITORIALĂ

 

Normele de etică editorială ale revistei au fost elaborate pe baza Codului de conduită și ghidul de bune practici pentru editorii de reviste științifice (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, Code of Conduct for Journal Publishers) recomandat de COPE (Committee on Publication Ethics), respectiv pe baza Ghidului pentru identificarea plagiatului în lucrări științifice elaborat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării. Oricine consideră că aceste norme nu au fost respectate este invitat să își exprime obiecțiile către redacție sau să trimită un e‑mail la adresa secretariat@icsusib.ro.

Procesul editorial

Historia Urbana este revista Comisiei de Istorie a Orașelor din România din cadrul Academiei Române și publică cercetări interdisciplinare din domeniile istoria orașelor și istoria arhitecturii și urbanismului. Procesul de evaluare a articolelor trimise spre publicare este coordonat de colegiul de redacție, care se bucură de o independență editorială deplină în selectarea lucrărilor publicate. Deciziile editoriale cu privire la articolele propuse spre publicare sunt întemeiate pe referatele evaluatorilor științifici. Persoanele implicate în procesul editorial beneficiază de o formare adecvată și sunt la curent cu cele mai recente orientări, recomandări și dovezi privind evaluarea colegială a publicațiilor științifice, respectiv cu managementul revistelor.

Echipa editorială va încerca să evite orice compromisuri care ar putea rezulta din conflicte de interese sau interferențe financiare și politice.

Obligațiile și responsabilitățile editorilor

Redacția este responsabilă de selecția articolelor ce urmează a fi publicate în revistă. Toate articolele sunt evaluate de către doi referenți în sistem blind peer-review.

Nediscriminarea și egalitatea de șanse

Selecția se face pe baza conținutului științific, a politicilor colegiului de redacție și a dispozițiilor legale în vigoare privind defăimarea, drepturile de autor și plagiatul, fără a lua în considerare vârsta autorului, statutul lui profesional, rasa, sexul, orientarea sexuală, religia, convingerile politice, etnia sau cetățenia.

Confidențialitatea

Editorii respectă confidențialitatea materialelor trimise spre publicare și nu divulgă informații despre procesele de luare a deciziilor editoriale în curs de desfășurare unor terțe părți neautorizate. Editorii vor dezvălui informații despre manuscrisele trimise la revistă doar celor direct implicați în procesul de dublă evaluare colegială. Excepție face cazul acuzațiilor de plagiat și/sau alte comportamente frauduloase, situație în care conținutul manuscrisului va fi dezvăluit unor terțe părți, așa cum este descris mai jos. În cadrul procesului de evaluare colegială, identitatea autorului nu este dezvăluită recenzorilor, iar identitatea recenzorilor nu este dezvăluită autorului sau unor terțe părți. Identitatea recenzorilor poate fi relevată în lista anuală de mulțumire a recenzorilor din revistă, cu permisiunea acestora, fără a fi asociată cu manuscrisul publicat în revistă.

Prevenirea și combaterea plagiatului

Revista aderă la definiția Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI) privind plagiatul. Plagiatul este definit ca fiind „preluarea de către un autor a unor elemente din opera de creație intelectuală a altui autor și prezentarea lor în spațiul public drept componente ale unei opere proprii. Plagiatul este rezultatul acțiunii de a plagia și se referă la opera generată prin preluarea ilegitimă, intenționată sau nu, din punct de vedere deontologic”. Plagiatul poate avea loc în ceea ce privește toate tipurile de produs intelectual (idei, text, date, ilustrații, hărți, planșe, extrase din manuscrise nepublicate, inclusiv prelegeri, prezentări etc.) sub semnătura celui care pretinde a fi autor.

Lucrările care conțin suspiciuni de plagiat, în totalitate sau parțial, vor fi respinse, iar editorii vor lua măsurile corespunzătoare pentru a semnala orice abatere deontologică descoperită și documentată în timpul procesului de editare (informarea oficială a instituției de care aparține autorul, contactarea Indexului de Acuzații de Plagiat din România pentru a urma procedura în vigoare de combatere a tentativelor de plagiat sau a altor acțiuni frauduloase). În cazul în care plagiatul este descoperit după publicare, acesta va fi semnalat în secțiunea Corectări și completări post-publicare/Addenda et Corrigenda.

Responsabilitățile autorilor

Revista publică lucrări originale, rezultate din propriile cercetări ale autorilor, lucrări obiective, exprimate liber și în mod exact. Editorii manifestă toleranță zero față de publicarea de argumente de tip circulus vitiosus și de afirmații false sau cu conținut potențial defăimător care aduc atingere reputației unor persoane, grupuri sau organizații. Autorii trebuie să-și asume responsabilitatea științifică pentru materialul propus spre publicare și, totodată, să se asigure că citează în mod corect lucrările pe care le-au folosit, fără denaturarea surselor citate.

Autorii au obligația să respecte liniile directoare ale revistei disponibile pe site-ul său web și să participe la procesul de evaluare a articolelor.

Copyright

În cazul în care manuscrisul conține material protejat prin drepturi de autor, autorul/autorii trebuie să obțină permisiunea scrisă expresă pentru utilizarea acestuia de la proprietarul drepturilor de autor înainte de a trimite textul la Historia Urbana.

Corecții sau completări după publicare

Autorul/autorii sau o terță parte pot publica clarificări, corecturi sau completări la articolele deja publicate în rubrica Addenda et Corrigenda.

Conflictul de interese

Autorul/autorii sunt responsabili de dezvăluirea oricărui conflict de interese de orice natură pe care l-ar putea avea în legătură cu conținutul sau publicarea manuscrisului.

Publicarea multiplă și redundantă, autoplagiatul

Intenția de republicare a unei lucrări sau părți substanțiale dintr-o lucrare de către autorul/autorii manuscrisului fără referințe și fără o justificare adecvată a suprapunerii este considerată o conduită inacceptabilă și atrage după sine respingerea articolului. Aceasta poate fi în aceeași limbă sau într-o limbă diferită. Republicarea unei lucrări într-o altă limbă va fi acceptată numai dacă editorii consideră că acest lucru va îmbunătăți discursul academic și dacă autorul/autorii indică în momentul trimiterii că lucrarea a fost deja publicată într-o altă limbă. Publicarea unei traduceri este posibilă doar cu aprobarea clară din partea publicației originale și dacă articolul include citarea sursei originale. Versiunile traduse ale articolelor apărute în Historia Urbana pot fi publicate în altă parte numai dacă autorul/autorii recunoaște/recunosc, într‑o referință bibliografică completă, publicată împreună cu traducerea, că revista este primul loc de publicare.

Manuscrisele trimise revistei nu pot fi luate în considerare pentru a fi acceptate pentru publicare în orice altă revistă, carte sau orice altă publicație, cu excepția cazului în care s-a obținut permisiunea sau acordul expres al tuturor organizațiilor implicate. Cu toate acestea, postarea unui preprint pe site-ul web personal al autorului, în baza de date instituțională etc. nu constituie o publicare prealabilă sau suplimentară. La trimiterea unui manuscris, autorul/autorii trebuie să prezinte editorilor toate lucrările conexe, cum ar fi prezentările la conferințe, preprinturi etc.

Autoplagiatul

Autoplagiatul, adică preluarea unui text din lucrări proprii autorului/autorilor în discuție, fără specificarea faptului că lucrarea actuală reproduce, total sau parțial, o creație mai veche a aceluiași autor, se înscrie în seria practicilor de conduită științifică inadecvată, care este descurajată de revistă, deoarece reproducerea aceleiași lucrări drept dovadă a unei noi producții intelectuale poate conduce la o recunoaștere profesională neîntemeiată. Gravitatea autoplagiatului este evaluată de către editori în funcție de mai mulți factori și dacă există un caz de încălcare a drepturilor de autor lucrarea poate fi respinsă.

Obligațiile și responsabilitățile evaluatorilor

Evaluatorii/recenzorii ajută la selectarea manuscriselor pentru publicare. Pentru a accepta o invitație de a recenza un manuscris, aceștia trebuie să aibă expertiza necesară și să fie capabili să evalueze manuscrisul în mod imparțial. Evaluarea va fi anonimă, folosind un formular de recenzare pus la dispoziție de către redacție. Comentariile recenzorilor trebuie să fie clare, constructive și respectuoase.

Conflicte de interese

În cazul în care un recenzor suspectează identitatea autorului unui articol care face obiectul evaluării și consideră că acesta ar putea avea un conflict de interese, trebuie să notifice editorul și să refuze invitația de a evalua articolul. Un conflict de interese poate include conflicte comerciale, financiare, intelectuale, profesionale, politice sau religioase, relații de rudenie sau personale etc.

Confidențialitate

Recenzorul nu are dreptul de a utiliza sau disemina manuscrisul sau părți din acesta în interes personal sau al unei terțe părți. Totodată, recenzorul nu poate utiliza sau divulga informațiile obținute în timpul procesului de evaluare colegială fără acordul expres al editorului sau, după caz, al autorului. Recenzorul examinează manuscrisul singur, fără a implica pe nimeni altcineva în procesul de peer review. În cazul în care este necesară o expertiză suplimentară, recenzorul va informa editorul și aceștia vor decide împreună asupra celei mai potrivite proceduri. În cazul în care o terță parte este implicată în procesul de evaluare, cu permisiunea expresă a editorului, va deveni evaluator/recenzor și va respecta prevederile prezentate aici.

Taxe și costuri

Historia Urbana nu percepe nici o taxă pentru trimiterea, evaluarea și publicarea materialelor.